Žinioms imlių verslo paslaugų esmė ir jų vystymąsi sąlygojantys veiksniai

Hopenienė, Rimantė; Jakštaitė, Rasa; Langvinienė, Neringa; Kazlauskienė, Eglė; Mačerinskienė, Irena; Railienė, Ginta; Sekliuckienė, Jurgita; Sližienė, Gelminė; Zemblytė, Jurgita; Žitkienė, Rima. Paslaugų verslas Lietuvoje : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Verslo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 2009. 223 p. ISBN 9789955257257.

Abstract:

Žinioms imlios verslo paslaugos (toliau – ŽIVP) – yra nuolat augantis paslaugų subsektorius. ŽIVP vertę Europos Sąjungos (toliau – ES) ekonominiam vystymuisi iliustruoja statistiniai duomenys: nuo 1999 m. iki 2004 m. 25 Europos Sąjungos šalyse ŽIVP sukurta pridėtinė vertė išaugo net iki 6,8 proc., užimtumas ŽIVP sektoriuje iki 7,9 proc. Tačiau šių paslaugų indėlis skirtingose ES šalyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, 2004 m. Jungtinėje Karalystėje ŽIVP teikėjų indėlis sudarė 9,3 proc. sukurtos pridėtinės vertės, o Lietuvoje – vos 3,1 proc. (A. Arundel ir kt., 2007). Tai rodo, kad Lietuvai yra dar ką nuveikti siekiant pasivyti labiau išsivysčiusias šalis, kuriant daugiau pridėtinės vertės. Remiantis šiomis tendencijomis, tikėtina, kad ŽIVP bus viena iš svarbiausių prielaidų tolimesniam Europos Sąjungos vystymuisi. Tai akcentuoja ir A. Arundel ir kt. (2007), G. Wen, X. Xueqi (2007), M. Toivonen (2005) teigdami, kad ŽIVP yra novatoriškas, vienas iš sparčiausiai ir dinamiškai besivystančių paslaugų subsektorių. Dėl to daugelio tyrėjų (I. Miles, N. Kastrinos, K. Flanagan, 1995; I. Miles, 2005a; J. Kuusisto, M. Meyer, 2003; M. Tomlinson, 2001 ir kt.) dėmesys nukreiptas į šių paslaugų koncepciją ir jų klasifikaciją, šio sektoriaus augimo ekonominius rodiklius. Nors šio subsektoriaus augimą Vakarų šalys tiria nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio, tyrėjams aktualu, ar šis subsektorius turi tendenciją augti ir toliau. Anot M. Toivonen (2005), yra priežasčių, dėl kurių galima tikėtis ir tolesnio dinamiško augimo. Nors ŽIVP akivaizdžiai lemia ekonomikos vystymąsi, tik nedaugelis tyrėjų (M. Toivonen, 2005; G. Schienstock, T. Hämäläinen, 2001, ir kt.) stengiasi išsiaiškinti, kokios priežastys ar veiksniai skatina ŽIVP subsektorių dinamiškai augti.
Šio tyrimo tikslas – mokslinės literatūros lyginamąja analize atskleisti žinioms imlios verslo paslaugos esmę ir šių paslaugų vystymosi pagrindinius veiksnius.

Tags: